އަލީ ފަޒާދު

ޏ. ފުވައްމުލައް, ދިވެހިރާއްޖެ
މިއީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ޚިޔާލު ތަކާއި، ވިސްނުންތަކުގެ މައްޗަށް، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބްލޮގް އެކެވެ.

ތި ހޯއްދަވާ އެއްޗެއް ނުފެނުނު!

އަރުސީފް

ބައިތައް

ތަޢާރަފް

މިއީ އަޅުގަނޑު (ޢަލީ ފަޒާދު) އަށް ފެންނަ ބައެއް ޚިޔާލު ތަކާއި، ވިސްނުންތަކުގެ މައްޗަށް، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބްލޮގް އެކެވެ. މި ބްލޮގް ގައި އަޅުގަނޑު އަލި އަޅުވާލާނީ އިޖްތިމާއީ، އިޤްތިދާސީ އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ މައްޗަށެވެ. އަޅުގަނޑަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ރަށު އޮފީސް، އަތޮޅު އޮފީސް،އަދި ކައުންސިލުން އިދާރާ ގައި މަސައްކަތްކޮށް ، ފުވައްމުލަކަށް ލިބިފައިވާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ހިންގި އިރު ކޮންމެ ވެސް މިންވަރެއް ކައިރިން ފެނި ތަޖްރިބާ ކުރިފައިވާ މީހަކަށް ވެފައި ވުމާއި، ފުވައްމުލަކުގެ ތާރީޚީ ބައެއް މަސައްކަތް ރަށުއޮފީހުގައި ކޮއްފައިވާތީ އޭރު ކުރެވުނު ތަޖްރިބާ އާއި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް މުޖްތަމައަށް ހިއްސާ ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ ، މި ބްލޮގް ގެ ޒަރީޔާއިން އެކަންތައް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް މި ބްލޮގް ބޭނުން ކުރަމެވެ.