2004 ވަނަ އަހަރު ސުނާމީގެ ފަހުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ކުދި ކުދި ސުނާމީތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން މަޝްހޫރު އޮގަސްޓް 12،13 އާއި އިވާން ނަސީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަކީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. ސުނާމީގެ ރާޅުތައް ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ގޮޑުދޮށްތަކުގައި ބީހިލަމުން ގޮސް، ރާޅު ބޮޑުވެ، އުދައަރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ދަނިކޮށް އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން ” އިސްލާހީ އެޖެންޑާ” އެއް އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ. އިސްލާހީ އެޖެންޑާ… އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!